Hanuman Chalisa in Punjabi with Meaning

Hanuman Chalisa In Punjabi lyrics Download pdf with Meaning

Hanuman chalisa in punjabi lyrics pdf

Hanuman Chalisa in Punjabi Language with Meaning & complete Translation (Lyrics ,PDF and Images download) (Updated Today, 2021- Complete Details).

Translation and meaning in Punjabi , For readers of Shri Hanuman Chalisa who are comfortable in Reading Chalisa in punjabi Language. Punjabi Hanuman Chalisa for all the  devotees of Lord Hanuman ji from everywhere in the world today. Completly Genuine and Vedic shri Hanuman Chalisa in Punjabi translation for you. You can now download complete set of images, pdf, videos etc from this page.

Don’t forget to save this page in your Mobile and Share with your friends and family.
Read Hanuman Chalisa in Punjabi Language-

Hanuman Chalisa in Punjabi Lyrics

ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ

।।ਦੋਹਾ।।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਚਰਣ ਸਰੋਜ ਰਜ, ਨਿਜ ਮਨ ਮੁਕੁਰ ਸੁਧਾਰ |
ਬਰਨੌ ਰਘੁਵਰ ਬਿਮਲ ਜਸੁ , ਜੋ ਦਾਯਕ ਫਲ ਚਾਰਿ |

ਬੁਦ੍ਧਿਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਿ ਕੇ , ਸੁਮਿਰੌ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ |
ਬਲ ਬੁਦ੍ਧਿ ਵਿਦ੍ਯਾ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ ਹਰਹੁ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ||

।।ਚੌਪਾਈ।।

ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਨ ਸਾਗਰ, ਜਯ ਕਪੀਸ ਤਿੰਹੁ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ |
ਰਾਮਦੂਤ ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਧਾਮਾ ਅੰਜਨਿ ਪੁਤ੍ਰ ਪਵਨ ਸੁਤ ਨਾਮਾ ||2||

ਮਹਾਬੀਰ ਬਿਕ੍ਰਮ ਬਜਰੰਗੀ ਕੁਮਤਿ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਤਿ ਕੇ ਸੰਗੀ |
ਕੰਚਨ ਬਰਨ ਬਿਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ, ਕਾਨ੍ਹਨ ਕੁਣ੍ਡਲ ਕੁੰਚਿਤ ਕੇਸਾ ||4|

ਹਾਥ ਬ੍ਰਜ ਔ ਧ੍ਵਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਕਾਨ੍ਧੇ ਮੂੰਜ ਜਨੇਊ ਸਾਜੇ |
ਸ਼ੰਕਰ ਸੁਵਨ ਕੇਸਰੀ ਨਨ੍ਦਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬਨ੍ਦਨ ||6|

ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ ਗੁਨੀ ਅਤਿ ਚਾਤੁਰ ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਆਤੁਰ |
ਪ੍ਰਭੁ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੁਨਿਬੇ ਕੋ ਰਸਿਯਾ ਰਾਮਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਸਿਯਾ ||8||

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਰੂਪ ਧਰਿ ਸਿਯੰਹਿ ਦਿਖਾਵਾ ਬਿਕਟ ਰੂਪ ਧਰਿ ਲੰਕ ਜਰਾਵਾ |
ਭੀਮ ਰੂਪ ਧਰਿ ਅਸੁਰ ਸੰਹਾਰੇ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ||10||

ਲਾਯੇ ਸਜੀਵਨ ਲਖਨ ਜਿਯਾਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਹਰਸ਼ਿ ਉਰ ਲਾਯੇ |
ਰਘੁਪਤਿ ਕੀਨ੍ਹਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾਈ ਤੁਮ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਤ ਸਮ ਭਾਈ ||12||

ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਜਸ ਗਾਵੇਂ ਅਸ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿ ਕਣ੍ਠ ਲਗਾਵੇਂ |
ਸਨਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿ ਮੁਨੀਸਾ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਹਿਤ ਅਹੀਸਾ ||14||

ਜਮ ਕੁਬੇਰ ਦਿਗਪਾਲ ਕਹਾੰ ਤੇ ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਹਾੰ ਤੇ |
ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗ੍ਰੀਵਹਿੰ ਕੀਨ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮਿਲਾਯ ਰਾਜ ਪਦ ਦੀਨ੍ਹਾ ||16||

ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਵਿਭੀਸ਼ਨ ਮਾਨਾ ਲੰਕੇਸ਼੍ਵਰ ਭਯੇ ਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ |
ਜੁਗ ਸਹਸ੍ਰ ਜੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੁ ਲੀਲ੍ਯੋ ਤਾਹਿ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੁ ||18|

ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਦ੍ਰਿਕਾ ਮੇਲਿ ਮੁਖ ਮਾੰਹਿ ਜਲਧਿ ਲਾੰਘ ਗਯੇ ਅਚਰਜ ਨਾਹਿੰ |
ਦੁਰ੍ਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੇਤੇ ਸੁਗਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਤੇਤੇ ||20||

ਰਾਮ ਦੁਵਾਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ ਹੋਤ ਨ ਆਗਿਆ ਬਿਨੁ ਪੈਸਾਰੇ |
ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੇ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ਤੁਮ ਰਕ੍ਸ਼ਕ ਕਾਹੇਂ ਕੋ ਡਰਨਾ ||22||

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮ੍ਹਾਰੋ ਆਪੇ ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ ਹਾੰਕ ਤੇ ਕਾੰਪੇ |
ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਮਹਾਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੇਂ ||24||

ਨਾਸੇ ਰੋਗ ਹਰੇ ਸਬ ਪੀਰਾ ਜਪਤ ਨਿਰੰਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ |
ਸੰਕਟ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਛੁੜਾਵੇਂ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਧ੍ਯਾਨ ਜੋ ਲਾਵੇਂ ||26||

ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸ੍ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ |
ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਸੋਈ ਅਮਿਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ ||28||

ਚਾਰੋਂ ਜੁਗ ਪਰਤਾਪ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰਸਿਦ੍ਧ ਜਗਤ ਉਜਿਯਾਰਾ |
ਸਾਧੁ ਸੰਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ ||30||

ਅਸ਼੍ਟ ਸਿਦ੍ਧਿ ਨੌ ਨਿਧਿ ਕੇ ਦਾਤਾ। ਅਸ ਬਰ ਦੀਨ੍ਹ ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ
ਰਾਮ ਰਸਾਯਨ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਪਾਸਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰਘੁਪਤਿ ਕੇ ਦਾਸਾ ||32||

ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੇਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਬਿਸਰਾਵੇਂ |
ਅਨ੍ਤ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਈ ਜਹਾੰ ਜਨ੍ਮ ਹਰਿ ਭਕ੍ਤ ਕਹਾਈ ||34||

ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਚਿਤ੍ਤ ਨ ਧਰਈ ਹਨੁਮਤ ਸੇਈ ਸਰ੍ਵ ਸੁਖ ਕਰਈ |
ਸੰਕਟ ਕਟੇ ਮਿਟੇ ਸਬ ਪੀਰਾ ਜਪਤ ਨਿਰਨ੍ਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬਲਬੀਰਾ ||36||

ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਗੋਸਾਈਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕੀ ਨਾਈਂ |
ਜੋ ਸਤ ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਈ ਛੂਟਈ ਬਨ੍ਦਿ ਮਹਾਸੁਖ ਹੋਈ ||38||

ਜੋ ਯਹ ਪਾਠ ਪਢੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹੋਯ ਸਿਦ੍ਧਿ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸਾ |
ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਰਿ ਚੇਰਾ ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਹ੍ਰਦਯ ਮੰਹ ਡੇਰਾ ||40||

।।ਦੋਹਾ।।
ਪਵਨ ਤਨਯ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਮੰਗਲ ਮੂਰਤਿ ਰੂਪ |
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਹਿਤ ਹ੍ਰਦਯ ਬਸਹੁ ਸੁਰ ਭੂਪ ||

Hanuman Chalisa Punjabi Pdf download

HANUMAN CHALISA iN PUNJABI PDF DOWNLOAD–

Hanuman chalisa Punjabi version is also available in PDF format guys.

If you want to download the PDF for Punjabi Hanuman Chalisa please click the below link👇

Watch Punjabi Hanuman Chalisa In Gurumukhi Lipi Video on Youtube

Hanuman Chalisa in Punjabi Lyrics Gurumukhi Lipi

Hanuman Chalisa in Punjabi with meaning

As per demand of the our readers, we also translated the Hanuman Chalisa In Punjabi . It’s always easy for readers to understand the Chalisa of Shree hanuman ji with meaning. You can read and Download the Hanuman Chalisa in punjabi language with Meaning from below.

Hanuman Chalisa in Punjabi with Meaning
Read Hanuman Chalisa in punjabi with meaning

ਮੁਕੰਮਲ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਰਾਜ, ਨਿਜ ਮਾਨ ਮੁਕੁਰੁ ਸੁਧਾਰੀ॥
ਬਰਨੌਨ ਰਘੁਵਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸੂ, ਜੋ ਦਇਆਕੁ ਫਲ ਚਾਰੀ॥

ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਵਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਰਘੁਕੂਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਬੁਧੀਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਿਕ, ਸੁਮਿਰੋਂ ਪਵਨ-ਕੁਮਾਰ।
ਬਾਲ ਬੁਧੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਹੁ ਮੋਹਿ, ਹਰਹੁ ਕਾਲੇਸ ਬਿਕਰ।

ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ‘ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ’ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਕੁਆਟਰੈਨ

ਜੈ ਹਨੁਮਾਨ ਗਿਆਨ ਗਨ ਸਾਗਰ। ਜੈ ਕਪੀਸ ਤਿਹਂ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ।
ਰਾਮਦਤ ਅਤੁਲਿਤ ਬਾਲਧਾਮਾ। ਅੰਜਨੀ-ਪੁਤ੍ਰ ਪਵਨਸੁਤ ਨਾਮਾ.

ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨੁਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ. ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋ, ‌ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਂ ਅੰਜਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ।

“ਮਹਾਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਬਜਰੰਗੀ। ਕੁਮਤੀ ਨਿਵਾਰ ਸੁਮਤੀ ਕੇ ਸੰਗਿ।
ਕੰਚਨ ਬਾਰਨ ਬਿਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ। ਕਾਨਨ ਕੁੰਡਲ ਕੁੰਚਿਤ ਕੇਸਾ। “

ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਰਜ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹਨ.

ਹਥ ਬ੍ਰਜ ਅਉ ਧਵਾਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਕੰਧੇ ਮੂਣਜ ਜਾਨੁ ਸਾਜੇ।
ਸ਼ੰਕਰ ਸੁਵਾਨ ਕੇਸਰਿਨੰਦਨ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬੰਦਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ. ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਮੋ shoulderੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਨਾਰ-ਰਾਜ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਗੁਣੀ ਅਤਿ ਚਤੁਰ। ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਰੀਬੇ ਕੋ ਆਤੂਰ।
ਪ੍ਰਭ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੁਨੀਬੇ ਕੋ ਰਸਿਆ॥ ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਾਨ ਬਸਿਆ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਨੇਕ ਅਤੇ (ਨੈਤਿਕ) ਚਲਾਕ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.
ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ.

ਸੁਕ੍ਸ਼ਮਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿ ਸੀਯਨਿ ਦਿਖਾਵਾ। ਬਿਕਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਲੰਕਾ ਜਰਾਵਾ।
ਭੀਮ ਰੂਪ ਧਾਰਿ ਅਸੁਰਾ ਸੰਘਾਰੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਨਵੇਅਰ।

ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਧਾਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ. ਅਤੇ, ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਕਾ (ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ.
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ (ਭੀਮ ਵਾਂਗ), ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ.

ਲਾਏ ਸੰਜੀਵਨ ਲਖਣਾ ਜੀਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਵੀਰ ਹਰਸ਼ੀ ਉਰ ਲਾਏ।
ਰਘੁਪਤੀ ਕੀਨਿ ਬਹੁਤ ਬਡਾਈ॥ ਤੁਮ ਮਮ ਪ੍ਰਿਆ, ਭਰਤਿ ਸੁਮ ਭਾਈ।

ਜਾਦੂ-ਬੂਟੀਆਂ (ਸੰਜੀਵਨੀ) ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਘੂਪਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਤ ਹੈ.

ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਜਸ ਗਾਵ॥ ਆਸਾ ਕਹੀ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿ ਕੰਠ ਲਗੈ॥
ਸਨਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦੀ ਮੁਨੀਸਾ। ਨਾਰਦ ਸਰਦ ਸਾਹਿਤ ਅਸੀਸਾ।

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ. ਸਨਕ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ!
ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ; ਬ੍ਰਹਮਾ – ਦੇਵਤਾ, ਨਾਰਦਾ, ਸਰਸਵਤੀ – ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਾਮ ਕੁਬਰ ਦਿਗਪਾਲ ਜਹਾਂ ਤੇ। ਕਬੀ ਕੋਬਿਦ ਕਹੀ ਸਾਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ।
ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗਰੀਵਹਿ ਕੀਨਹਾ। ਰਾਮ ਮਿਲੈ ਰਾਜ-ਪਦ ਦੀਨ੍ਹਾ।

ਯਾਮਾ, ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ; ਕਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ – ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.
ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ (ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ)

ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਭੀਸ਼ਨ ਮਾਨ। ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ ਭਏ ਸਭ ਜਗ ਜਾਨ।
ਯੁਗ ਸਹਿਸਤ੍ਰ ਜੋਜਨ ਪਾਰ ਭਾਨੁ॥ ਲੀਲੀਓ ਤਾਹੀ ਮਧੁਰ ਫੱਲ ਜਾਨੁ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਭੀਸ਼ਨ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ.
ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਠਾ, ਲਾਲ ਫਲ ਮੰਨਦਿਆਂ!

ਪ੍ਰਭੁ ਮਦ੍ਰਿਕਾ ਮੇਲਿ ਮੁਖ ਮਾਹਿ॥ ਜਲਦੀ ਲਾਂਧੀ ਗੇ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ।
ਦੁਰਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੀਤੇ। ਸੁਗਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤੇਤੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਰਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਹੋਤ ਨ ਅਗਿਆ ਬਿਨੁ ਪਿਸਾਰੇ।
ਸਭ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਰਨਾ। ਤੁਮ ਰਖਸ਼ਕ ਕਹੁ ਕੋ ਦਰ ਨ॥

ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਵੇਖਣ ਲਈ) ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹਨ.
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮਹਾਰੋ ਆਪੇ। ਤਿਨੋ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਪੇ।
ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਹਿਂ। ਮਹਾਵੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੇ। “

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਦੁਨਿਆ ਤੇਰੀ ਇਕ ਗਰਜ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ.
ਹੇ ਮਹਾਵੀਰ! ਕੋਈ ਭੂਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਨਸੇ ਰੋਗ ਹਰਿ ਸਭ ਪੀਰਾ। ਜਪਤ ਨਿਰੰਤਾਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ।
ਸੰਕਟ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚੁਰਾਵੇ। ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਜੋ ਲਾਵੇ।

ਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਸਬ ਪਾਰ ਰਾਮ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ।
Manਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੇ। ਸੋਈ ਅਮਿਤ ਜੀਵਣ ਫਾਲ ਪਵੇ।

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਨਾਦਿ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਚੈਰੋਂ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ। ਹੈ ਪਰਸਿਧ ਜਗਤ ਉਜੀਰਾ।
ਸਾਧੂ Sant ਸੰਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ। ”

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ; ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਿਆ.

ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਭੀਸ਼ਨ ਮਾਨ। ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ ਭਏ ਸਭ ਜਗ ਜਾਨ।
ਯੁਗ ਸਹਿਸਤ੍ਰ ਜੋਜਨ ਪਾਰ ਭਾਨੁ॥ ਲੀਲੀਓ ਤਾਹੀ ਮਧੁਰ ਫੱਲ ਜਾਨੁ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਭੀਸ਼ਨ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ.
ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਠਾ, ਲਾਲ ਫਲ ਮੰਨਦਿਆਂ!

ਪ੍ਰਭੁ ਮਦ੍ਰਿਕਾ ਮੇਲਿ ਮੁਖ ਮਾਹਿ॥ ਜਲਦੀ ਲਾਂਧੀ ਗੇ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ।
ਦੁਰਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੀਤੇ। ਸੁਗਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤੇਤੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਰਾਮ ਦੁਆਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਹੋਤ ਨ ਅਗਿਆ ਬਿਨੁ ਪਿਸਾਰੇ।
ਸਭ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਰਨਾ। ਤੁਮ ਰਖਸ਼ਕ ਕਹੁ ਕੋ ਦਰ ਨ॥

ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਵੇਖਣ ਲਈ) ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹਨ.
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮਹਾਰੋ ਆਪੇ। ਤਿਨੋ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਪੇ।
ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਹਿਂ। ਮਹਾਵੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੇ। “

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਦੁਨਿਆ ਤੇਰੀ ਇਕ ਗਰਜ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ.
ਹੇ ਮਹਾਵੀਰ! ਕੋਈ ਭੂਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਨਸੇ ਰੋਗ ਹਰਿ ਸਭ ਪੀਰਾ। ਜਪਤ ਨਿਰੰਤਾਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ।
ਸੰਕਟ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚੁਰਾਵੇ। ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਜੋ ਲਾਵੇ।

ਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਸਬ ਪਾਰ ਰਾਮ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ।
Manਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੇ। ਸੋਈ ਅਮਿਤ ਜੀਵਣ ਫਾਲ ਪਵੇ।

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਨਾਦਿ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਚੈਰੋਂ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ। ਹੈ ਪਰਸਿਧ ਜਗਤ ਉਜੀਰਾ।
ਸਾਧੂ Sant ਸੰਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ। ”

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ; ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਿਆ.

 

Download Hanuman Chalisa In Punjabi with Meaning

For the convience of readers we also made a PDF file of Hanuman Chalisa In punjabi . You can directly Download the PDF file from the below button. Click The Button Below to Download.

Conclusion Hanuman Chalisa in Punjabi

Brief Overview of Shree Hanuman Chalisa in Punjabi language-
If you don’t know that hat Originally Shree Hanuman Chalisa was written in Awadhi language widely spoken in North UP and Bihar.
It was Written by Saint Shri Tulsi Das Ji and today Hanuman Chalisa is one of the most popular Vedic stotra Path to please  Lord Hanuman for their devotees.

After Chanting or reading Hanuman Chalisa Punjabi, if you want to see the English translation and Meaning please follow below –
As per Vedic Shastras and vedas, it is believed that Lord Hanuman is currently present today on the  earth as he is always “Amar” means who can never die.

If you want to remove all bad things from your life than, You should Also read Sundar kand this is one of the main chapters in Ramayana and it is believed that the Lord Hanuman is always present where this holy sundar kand Path is chanted or read anywhere in the World.

Shree  Hanuman ji always Bless his devotees and certainly protects all of the devotees from various Serious Diseases, Pains, Tentions, Evil spirits and from anything overall  Obstructions faced by them in their lives etc.
Hanuman Chalisa Lyrics from our website is easy for those who don’t know how to read or Chant it Properly.

We collected and complied these in almost every possible language with meaning also so it became easy to Chant Hanuman Chalisa from Anywhere in the world.
You should Chant Shree Hanuman chalisa everyday. It will surely going to benefit you.

But, You need complete devotion and cleanliness and hygiene while chanting shree Hanuman Chalisa lyrics in any language.
You can chant shree Hanuman Chalisa (In EnglishHindi, Bengali, kannadaTamilTelugu, Nepali etc. lyrics) at any time during the 24 hours day.
it may be morning or evening i say anytime means anytime.
On Tuesday and Saturday, you should always chant – Hanuman Chalisa.

Jai Shree Hanuman! Jai Bajrang Bali!
Thanks to Read our post on Hanuman Chalisa In Punjabi.

!! JAI SHREE RAM !!
!! JAI SHREE HANUMANTE NAMAH !!

Special Request- Please share this post with your friends so they can also aware about the Superior Power of  Shree Hanuman ji . You Can share Directly From Below ButtonsPunjabi