Hanuman Chalisa in Tamil Pdf Download-(ஹனுமான் சாலிஸா)

Read Hanuman Chalisa in Tamil lyrics – ஹனுமான் சாலிஸா.

In this post today i am here after a high demand of readers to Provide Hanuman Chalisa in Tamil language. So i translated Shri hanuman Chalisa in Tamil Version.

This will help to spread the awesome Bhakti content to the Devotees of Shri Hanuman ji in TamilNadu and Neighbourhood areas. i tried my level Best. As you know This Blog is completely Dedicated to shri hanuman ji .

Hanuman chalisa in Tamil Lyrics Pdf Download

Please read Shri hanuman Chalisa in tamil from this Page. There are many singers who sung Hanuman Chalisa in tamil language but out of them some popular names are Ms Subuulaxmi, Palangal etc. You can Read hanuman Chalisa in tamil from below.

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ || 3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5 ||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8 ||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே ||10||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே ||11||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ ||12||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை ||13||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா ||14||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே ||15||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா ||16||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா ||17||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ ||18||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ ||19||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ||20||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே ||21||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா ||22||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை ||23||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை ||24||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா ||25||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை ||26||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ||27||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை ||28||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா ||29||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே ||30||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா ||31||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ||32||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை ||33||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ ||34||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ ||35||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா ||36||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ ||37||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ ||38||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா ||39||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா ||40||

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய |

Hanuman 5
Hanuman Chalisa tamil pdf

To Get Hanuman ji blessings Please Daily read Hanuman Chalisa it will fill strength and Positivity in your life.Lord hanuman will grace their blessing on all Shri Hanuman ji devotees. You can also Download Hanuman Chalisa in Tamil PDF for free from below Link. Download and Share Hanuman Chalisa in tamil for world peace.

Hanuman Chalisa tamil pdf
Hanuman Chalisa tamil book

👇DOWNLOAD HANUMAN CHALISA IN TAMIL PDF FORMAT👇

SHREE HANUMAN CHALISA IN TAMIL Watch VIDEO👇

Shree Hanuman Chalisa in Tamil Video

Thanks for Downloading and reading Shri Hanuman Chalisa In Tamil. Please Don’t forget to Share with friends and Family members also.

|| Jai shree Ram ||

FAQ’s

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் என்றால் என்ன?

பதிலாக: ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் என்பது தமிழ் மொழியில் உள்ள ஒரு பக்தி பாடல் அல்லது ஹனுமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பாடல். அனுமனின் அனுகூலங்களைத் தேடுவதற்கும், தங்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் சிரமங்களைத் தாண்டி வெற்றி பெறுவதற்கும் பக்தர்களுக்கு உதவும் பயனுள்ள பிரார்த்தனையாக இது கருதப்படுகிறது.பது ஒரு புனித பாடல் அல்லது ஸ்தோத்திரம் ஆகும், இது ஹனுமான் கருத்துக்களை வணங்கும் பக்திக் கருத்துக்களுக்கு உரையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் பொதுவாக எப்போது உச்சரிக்கப்படுகிறது அல்லது ஓதப்படுகிறது?

பதில்: ஹனுமான் ஜெயந்தி, நவராத்திரி மற்றும் தீபாவளி உள்ளிட்ட சில முக்கியமான இந்து விழாக்கள் அல்லது மங்களகரமான சந்தர்ப்பங்களில் ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் தொடர்ந்து உச்சரிக்கப்படுகிறது அல்லது ஓதப்படுகிறது. தினமும் அல்லது செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமை போன்ற வாரத்தின் தனித்துவமான நாட்களில் பக்தர்கள் இதைப் பாராயணம் செய்வது வழக்கம்.மாகும்.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழின் முக்கியத்துவம் என்ன?

பதில்: ஹனுமான் சாலிசா தமிழ், சக்தி, தைரியம் மற்றும் பக்தி ஆகியவற்றின் உருவகமாக மதிக்கப்படும் ஹனுமானின் நன்மைகளை அழைக்கும் மிகவும் மங்களகரமான பிரார்த்தனையாக கருதப்படுகிறது. ஹனுமான் சாலிசாவை பக்தியுடன் ஓதுவது வரம்புகளை வெல்லவும், தகவல்களைப் பெறவும், வாழ்க்கை முறைகளில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியைக் கண்டறியவும் உதவும் என்று கருதப்படுகிறது.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழை இயற்றியவர் யார்?

பதில்: ஹனுமான் சாலிசா தமிழின் ஆசிரியத்துவம் தெளிவாக இல்லை, ஏனெனில் இது மைல்கள் பல தலைமுறையாக பக்தர்கள் வழியாக அனுப்பப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், உலகெங்கிலும் உள்ள பக்தர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இது பரவலாக அறியப்படுகிறது மற்றும் மதிக்கப்படுகிறது, மேலும் அதன் புகழ் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழை ஒருவர் எப்படி ஆராய்ந்து படிக்கலாம்?

பதில்: ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் பிரார்த்தனையின் ஒலிபெயர்ப்பு மாதிரியைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஓதப்படலாம், இது புத்தகங்கள், ஆன்லைன் ஆதாரங்கள் மற்றும் செல்லுலார் பயன்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரத்துவத்தில் கிடைக்கும். பக்தி, வாசிப்பு மற்றும் ஒவ்வொரு வசனத்தின் வழிமுறையைப் பற்றிய அறிவும், அதன் மத ஆசீர்வாதங்களைப் பெற ஜெபத்தை வாசிப்பது முக்கியம்.