తెలుగు హనుమాన్ చాలీసా Hanuman Chalisa in Telugu Lyrics Download

Hanuman Chalisa in Telugu Language with Meaning & complete Translation (Lyrics ,PDF and Images download) (Updated Today, 2021- Complete Details).


Translation and meaning in Telugu, For readers of Shri Hanuman Chalisa who are comfortable in Reading Chalisa in Telugu Language. Telugu Hanuman Chalisa for all the  devotees of Lord Hanuman ji from everywhere in the world today. Completly Genuine and Vedic shri Hanuman Chalisa in Telugu translation for you. You can now download complete set of images, pdf, videos etc from this page.


Don’t forget to save this page in your Mobile and Share with your friends and family.
Read Hanuman Chalisa in Telugu Language-

Hanuman Chalisa in Telugu Lyrics Download Pdf (హనుమాన్ చాలీసా) శ్రీ హనుమంతుడు భక్తులకు సాహిత్యం. హనుమాన్ చలిసా పిడిఎఫ్ ఫైల్ను తెలుగులో ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. హనుమంతుడు భక్తులందరికీ తన ప్రేమను, ఆశీర్వాదాలను పంపుతాడు.

Hanuman Chalisa in Telugu
Hanuman Chalisa in telugu

దోహా


శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||

ధ్యానమ్


గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహా opమాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

hanuman ji chalisa telugu meaning
Hanuman Chalisa Telugu Pdf

చౌపాఈ


జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట సేఁ హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘువర పురజాయీ |
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా


పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ |

hanuman chalisa telugu pdf
Hanuman chalisa telugu pdf

HANUMAN CHALISA TELUGU PDF DOWNLOAD

Hanuman chalisa telugu version is also available in PDF format guys.

If you want to download the pdf for Telugu Hanuman Chalisa please click below link👇

హనుమాన్ చలిసా వీడియో తెలుగు సాహిత్యం

Watch Hanuman Chalisa in telugu full video

-Conclusion Hanuman Chalisa in Telugu-

Brief Overview of Shree Hanuman Chalisa in Telugu language-
If you don’t know that hat Originally Shree Hanuman Chalisa was written in Awadhi language widely spoken in North UP and Bihar.
It was Written by Saint Shri Tulsi Das Ji and today Hanuman Chalisa is one of the most popular Vedic stotra Path to please  Lord Hanuman for their devotees.


After Chanting or reading Hanuman Chalisa Telugu, if you want to see the English translation and Meaning please follow below –
As per Vedic Shastras and vedas, it is believed that Lord Hanuman is currently present today on the  earth as he is always “Amar” means who can never die.


If you want to remove all bad things from your life than, You should Also read Sundar kand this is one of the main chapters in Ramayana and it is believed that the Lord Hanuman is always present where this holy sundar kand Path is chanted or read anywhere in the World.


Shree  Hanuman ji always Bless his devotees and certainly protects all of the devotees from various Serious Diseases, Pains, Tentions, Evil spirits and from anything overall  Obstructions faced by them in their lives etc.
Hanuman Chalisa Lyrics from our website is easy for those who don’t know how to read or Chant it Properly.


We collected and complied these in almost every possible language with meaning also so it became easy to Chant Hanuman Chalisa from Anywhere in the world.
You should Chant Shree Hanuman chalisa everyday. It will surely going to benefit you.


But, You need complete devotion and cleanliness and hygiene while chanting shree Hanuman Chalisa lyrics in any language.
You can chant shree Hanuman Chalisa (In English, Hindi, Bengali, kannada, Tamil, Telugu, Nepali etc. lyrics) at any time during the 24 hours day.
it may be morning or evening i say anytime means anytime.
On Tuesday and Saturday, you should always chant – Hanuman Chalisa.


Jai Shree Hanuman! Jai Bajrang Bali!
Thanks to Read our post on Hanuman Chalisa In Telugu.


!! JAI SHREE RAM !!
!! JAI SHREE HANUMANTE NAMAH !!


Special Request- Please share this post with your friends so they can also aware about the Superior Power of  Shree Hanuman ji.