Hanuman Chalisa in kannada Lyrics Pdf Download

Hanuman chalisa in kannada lyrics

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ -Hanuman Chalisa in kannada Language with Meaning & complete Translation (Lyrics ,PDF and Images download) (Updated month 2021- Complete Details).
Translation and meaning in kannada, For readers of Shri Hanuman Chalisa who are comfortable in Reading Chalisa in kannada Language. Kannada Hanuman Chalisa for all the  devotees of Lord Hanuman ji from everywhere in the world today. Completly Genuine and Vedic shri Hanuman Chalisa in kannada translation for you. You can now download complete set of images, pdf, videos etc from this page.
Don’t forget to save this page in your Mobile and Share with your friends and family.

Hanuman chalisa in kannada lyrics
Hanuman Chalisa In Kannada Pdf Download

Read Kannada Hanuman chalisa

Read Hanuman chalisa in kannada Below.👇

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ |
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ||
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ |
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ||

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 ||

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ | ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ |

Hanuman Chalisa in kannada Download-

After Reading Hanuman chalisa Lyrics in kannada you can now Download above Kannada lyrics of hanuman chalisa in pdf and audio format both from below given links.

Hanuman chalisa in kannada pdf free download-

Download Hanuman chalisa Song audio-

From below Button you can download shree hanuman chalisa lyrics in kannada Mp3 format for free. It there engineer caree rein Download

Brief Overview of Shree Hanuman Chalisa in kannada-


Originally Shree Hanuman Chalisa was written in Awadhi language widely spoken in North UP and Bihar.
It was Written by Saint Shree Tulsi Das Ji and today Hanuman Chalisa is one of the most popular Vedic stotra Path of Lord Hanuman for their devotees.
After Chanting or reading Hanuman Chalisa Bangali, if you want to see the English translation and Meaning please follow below –
As per Vedic Shastras, it is believed that Lord Hanuman is currently present on the  earth as he is always “Amar” means who can never die.
You should Also read Sundar kand this is one of the main chapters in Ramayana and it is believed that the Lord Hanuman is always present where this holy sundar kand Path is chanted anywhere in the World.
Shree  Hanuman ji always Bless his devotees and certainly protects all of the devotees from various Serious Diseases, Pains, Tentions, Evil spirits and from anything overall  Obstructions faced by them in their lives etc.
Hanuman Chalisa Lyrics from our website is easy for those who don’t know how to read or Chant it Properly.
You should Chant Shree Hanuman chalisa everyday. It will surely going to benefit you.
But, You need complete devotion and cleanliness and hygiene while chanting shree Hanuman Chalisa lyrics in any language.
You can chant shree Hanuman Chalisa (In English, Hindi, Bengali, kannada, Tamil, Telugu, Nepali etc. lyrics) at any time during the 24 hours day.
it may be morning or evening i say anytime means anytime.
On Tuesday and Saturday, you should always chant – Hanuman Chalisa.
Jai Shree Hanuman! Jai Bajrang Bali!

!! JAI SHREE RAM !!
!! JAI SHREE HANUMANTE NAMAH !!

Some common FAQ. related to Shree hanuman chalisa in kannada language.

ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ?
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹನುಮನ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತು ಚೋಪೈಸ್) ಇದು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ (ಸ್ತೋತ್ರ) ಭಗವಾನ್ ಹನುಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತೀಯ ಕವಿ “ತುಳಸಿದಾಸ್” ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ, (ಅವಧಿ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ) ಮತ್ತು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ “ರಾಮಚರಿತಮಾನರು”. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ “ಚಾಲೆಸ್” ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ “ಚಲಾಸ” ಪದವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ 40 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
ಇದು ಸಂಕತ್ ಮೋಚನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಮಂತ್ರದ ತ್ವರಿತ ಅವಲೋಕನ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ?


ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹನುಮನ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತು ಚೋಪೈಸ್) ಇದು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ (ಸ್ತೋತ್ರ) ಭಗವಾನ್ ಹನುಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತೀಯ ಕವಿ “ತುಳಸಿದಾಸ್” ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ, (ಅವಧಿ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ) ಮತ್ತು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ “ರಾಮಚರಿತಮಾನರು”. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ “ಚಾಲೆಸ್” ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ “ಚಲಾಸ” ಪದವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ 40 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
ಇದು ಸಂಕತ್ ಮೋಚನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಮಂತ್ರದ ತ್ವರಿತ ಅವಲೋಕನ.

Read Also- Hanuman bahuk hindi with Meaning

http://www.lacartes.com/business/Hanuman-Chalisa/1783619
https://www.woddal.com/Hanumanchalisa
https://community.facos.org/network/members/profile?UserKey=d294b328-3ddb-404a-9fe0-884d60d4881c
https://connect.informs.org/jfig/sectiondirectory/profile?UserKey=eb50126d-3176-47c0-bebf-a5feb44cccc9
https://community.afpglobal.org/network/members/profile?UserKey=79ecb590-167a-47b5-b80b-fdcaf5b0fc2e
https://connect.aium.org/network/members/profile?UserKey=9b20f850-43f3-4238-85ab-61bbbbe8b51a
https://community.iddba.org/network/members/profile?UserKey=55fcd34d-fbb6-41f9-99d8-6d1fe80f0081
https://connect.njcpa.org/members/profile?UserKey=683b82ce-9709-494b-b6dd-1efbd867058e
https://connect.cfaboston.org/network/members/profile?UserKey=82345b5c-fe4a-4eea-b3ca-02d8e3bd1cab
https://myagsonline.americangeriatrics.org/network/members/profile?UserKey=44faef6e-af35-492c-9609-05ac5b393078
https://communities.ons.org/profile?UserKey=e8942317-21b7-4e01-bbfb-980dcf6298ef
https://u.mpi.org/network/members/profile?UserKey=0840e111-b399-43d7-ae5d-f613994dbc22
https://connect.aafp.org/network/members/profile?UserKey=7dcf1d95-a2c1-46c9-93b2-574eac59d77d
http://connect.spsp.org/members/profile?UserKey=6ff2060e-f9d3-4370-b0f1-c2b4a7b19900
https://ob.aom.org/network/members/profile?UserKey=deabd1e7-00f2-40ae-95fa-8bbe1173d732
https://network.aza.org/network/members/profile?UserKey=4397c759-dee7-4402-abb2-10a0626770e2
https://engage.aiaa.org/network/members/profile?UserKey=5763f3b1-6ba4-446b-b796-7106536f16df
https://community.acha.org/network/members/profile?UserKey=a93300c9-8913-4571-8f98-99c228989a37
https://community.napfa.org/network/members/profile?UserKey=81cff810-0652-482b-9a0b-1c48ca07b5bb
https://engage.planning.org/network/members/profile?UserKey=dfc751b8-7dcc-4f1a-95dd-c2bbc7e6c580
https://littleteethchat.aapd.org/network/members/profile?UserKey=cf439a46-c17f-435f-ac2a-e78257dd2bac
https://network.nafsa.org/members/profile?UserKey=29f8e3cf-937b-4c73-aa74-2707cef7d7ea
https://communities.nysba.org/network/members/profile?UserKey=d8d580b1-9f5d-4e4b-9daf-73f46aedc273
https://community.nspe.org/network/members/profile?UserKey=4e1275dc-81fe-4425-ba05-13f01b48cbb1
https://community.massmed.org/network/members/profile?UserKey=09aadf9c-1db8-40ce-b3ea-4df6e74878d3
https://c3.sspnet.org/network/members/profile?UserKey=31297557-7fcb-43b2-be20-0c196646c885
https://community.ifebp.org/network/members/profile?UserKey=2acb3109-c26b-4940-86b4-c534e1a97064
https://coursecraft.net/users/dGzJ
https://connect.amshq.org/network/members/profile?UserKey=b89410f1-55d2-4cb5-bc21-d0a9ca20ebe2
http://sites.ncku.edu.tw/NCKU_MSE_ALUMNI/community/viewtopic.php?CID=15&Topic_ID=2872
http://scienceday.bio.upenn.edu/feedback/participant-feedback
https://www.wikibacklink.com/site/shrihanumanchalisa.in
https://www.wikibacklink.com/search/hanuman-bahuk-pdf
https://www.wikibacklink.com/search/hanuman-chalisa-mp3
http://www.video-bookmark.com/bookmark/4568554/hanuman-chalisa-pdf/
https://viesearch.com/1nj95/hanuman-chalisa-pdf
https://eol.jsc.nasa.gov/scripts/Perl/Disclaimer.pl?URL=https://shrihanumanchalisa.in
https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https://shrihanumanchalisa.in
https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://shrihanumanchalisa.in
https://eric.ed.gov/?redir=https://shrihanumanchalisa.in
https://ecms.des.wa.gov/ECMSUserManager/ForgotPassword.aspx?ReturnUrl=%2FECMS&startURL=https%3A%2F%2Fshrihanumanchalisa.in&system=5
https://www.raspberrypi.com/news/this-giant-raspberry-pi-3-actually-works/
https://forum.parallels.com/threads/windows-10-metered-connection.337006/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fdhankesarilotteryresult.in%2F
https://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://dhankesarilotteryresult.in
https://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://shrihanumanchalisa.in
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dhakeshwari_Temple
https://advancedsitestats.com/shrihanumanchalisa.in/
https://www.safelinkchecker.com/site/shrihanumanchalisa.in
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman_Chalisa
https://www.goodmorningimg.com/2019/11/hanuman-chalisa-lyrics.html

https://sketchfab.com/Dhankesari
https://sketchfab.com/hanumanchalisa